புலம்பல் புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின், கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். பாபிலோன் தேசத்தால் எருசலேம் அழிக்கப்பட்ட பிறகு எருசலேம் சார்பாக எழுதப்பட்ட ஐந்து இறுதி சடங்கு கவிதைகளின் தொகுப்பு தான் புலம்பல் புத்தகம். #BibleProject #வேதாகமம் #புலம்பல்

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை