பிரசங்கி புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம்.இந்த புத்தகம் மரணம்,மற்றும் குறிப்பான நோக்கம் ஏதுமற்ற வாய்ப்பை எதிர்கொள்ள நம்மை வற்புறுத்துகிறது.மேலும் அவை கடவுளின் நன்மை குறித்த அப்பாவித்தனமான நம்பிக்கைக்கு சவால்களை ஏற்படுத்துகிறது. #BibleProject #வேதாகமம் #பிரசங்க

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை