எஸ்றா, நெகேமியா புத்தகங்களின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். எஸ்றா மற்றும் நெகேமியா வில் பல இஸ்ரவேலர்கள் எருசலேமுக்கு திரும்புகிறார்கள். மேலும் பல ஆவிக்குரிய மற்றும் தார்மீக தோல்விகளையும் சில வெற்றிகளையும் எதிர்கொள்கிறார்கள். #BibleProject #வேதாகமம் #எஸ்றாநெகேமியா

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை