1 ਸਮੂਏਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬਨਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। 1 ਸਮੂਏਲ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਊਦ, ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਸਮੋਈਲ