ویدیوی مرور ما بر دوم تیموتائوس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در دوم تیموتائوس، محاکمه‌ی پولس نزدیک است، و اندرزهایی به تیموتائوس می‌دهد تا در پیروی عیسی استوار بماند با وجود سختی‌ها و خطرات. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #دوم تیموتائوس

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است