வாழ்க்கை நியாயமாக இல்லாமல் நல்ல காரணத்துக்காக நீங்கள் பாடுபடும் போது தேவனை விசுவாசிப்பீர்களா? கர்த்தர் உலகத்தை ஞானத்தால் இயக்குகிறார் என்பதற்கு பொருள் என்ன என்பதைப் பற்றிக் காண யோபு நம்மை வரவேற்கிறார். இந்த உண்மையானது எப்படி இருண்ட நேரங்களில் நமக்கு சமாதானத்தைக் கொடுக்க முடியும்? வேதாகம ஞானத்தைப் பற்றிப் பேசும் மூன்று புத்தகங்களில் யோபு கடைசியானதாகும். #BibleProject #வேதாகமம் #யோபு

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை