ویدیوی مرور ما بر تیتوس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. پولس به تیتوس مأموریت می‌دهد تا نشان دهد چطور خبر خوش عیسی و قدرت روح القدس قادر است فرهنگ کِرْت را از بیخ و بن عوض کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #تیتوس

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است