ویدیوی مرور ما بر فیلیمون که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. پولس به دوست خود، فیلیمون، کمک می‌کند تا با برده‌ی فراری خود اونیسیموس، آشتی کند؛ و نشان دهد آنها در عیسی، با یکدیگر برابرند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #فیلیمون

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است