ਯੂਨਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਆਕੀ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਯਵਨਾਹ