ਮੀਕਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮੀਕਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮੀਕਾਹ