ਨਹੂਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਨਹੂਮ ਨੇ ਨੀਨਵਾਹ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਨਹੂਮ