ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ l ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਸਫ਼ਨਿਆਹ