ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਜ਼ਿਕਰਯਾਹ