ਕਹਾਉਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਅਮਸਾਲ