Pangita'g Maayong Kristohanong Medya sa mga Hilisgutanan Nga Makaikag Kanimo!

Bersikulo Karong Adlawa

Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini, nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotan aron kita mabuhi pinaagi kaniya.

— 1 JUAN 4:9