an mun yan ninngue wie mun bↄ be ti asↄnun liꜪ mun, bↄ ti an mun cinnjin

andꜪ’n verset

I kunngba'n, ke o yô nan Christ a fa swran kpanngban bé wun sa'n, i kusu fe i wun soo Nyanmien kpe kun. Bale nga o wa ba ékun'n, nanh sa te'n tio, sannge oh bah bé nga be nyin te i sin'n bé déle.

— Hébreu 9:28