mpate yindu yine pamitwe jajikulungwa ja chiklistu

vesi ja lelo

Yesu ŵamjanjile kuti, “Une ndili litala, usyesyene, ni umi, pangali mundu jwakwawula kwa Atati akaŵe kupitila mwa une basi.”

— Yoh 14:6