Tsvaga Dzimba dzemhepo (Great Christian Media)dzine mukurumbira kuburikidza nemisoro yenyaya inokufadza iwe

Ndima yeZuva ranhasi

Jesu akati kwaari, “Ndini kumuka noupenyu; anotenda kwandiri, kunyange akafa, achararama."

— JOHANI 11:25