Tsvaga Dzimba dzemhepo (Great Christian Media)dzine mukurumbira kuburikidza nemisoro yenyaya inokufadza iwe

Ndima yeZuva ranhasi

saizvozvo Kristuwo, zvaakaitwa chibayiro kamwechete, kuti atakure zvivi zvavanhu vazhinji, achazoonekwa rwechipiri, asingatakuri zvivi, naivo vanomutarira kuti avaponese.

— VAHEBHERU 9:28