Pangita'g Maayong Kristohanong Medya sa mga Hilisgutanan Nga Makaikag Kanimo!

Bersikulo Karong Adlawa

Ug mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas.

— MGA BUHAT 2:21