• A don i ka diyaɲefεnw na

Sida bana bɛ sɔrɔ i la walama a tɛ i la, u bɛ an ladɔnniya ko SIDA bana bɛ mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn minɛ don o don. Ala ye cogo di walisa an bɛɛ ka alijɛnɛ sɔrɔ. Ni sɛbɛn min bɛ kuma kisili walama SIDA bana ko la » i ka kan ka o kalan, a b’a fɔ an ye cogo min na an bɛ se ka bɔ sitanɛ ka jɔnya fanga kɔrɔ Matigi Yesu Kirista ka joli senuma bɔnnen fɛ.

Siti intɛrinɛti

www.ccim-media.com

Haut parlεri

Dr. Richard A. Bennett

Minnu bɛ baara kelen kɛ n'an ye

Ka I ka danaya Balo ka Ne