راه عدالت

__________________________________________________________ عدالت راه-PWO9 درس1 است گفته سخن خدا! مقدمه شما بر سلامخوانندگانعزيز.مـي كـه آرامش، خداوند خدا، نام درخواهـد آن تسليم و كرده درك است، كرده مقرر خود او كه را عدالت راه شما از يك هر اب به تا و شويد،درس باشيد داشته آرامش او با دمـي آغـاز را خودكنـيم.بـسيار ا خوشحاليمزدرس اينكهعدالت طريقبه رامي… گوش کنید

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است