راه عدالت

__________________________________________________________ عدالت راه-PWO9 درس1 است گفته سخن خدا! مقدمه شما بر سلامخوانندگانعزيز.مـي كـه آرامش، خداوند خدا، نام درخواهـد آن تسليم و كرده درك است، كرده مقرر خود او كه را عدالت راه شما از يك هر اب به تا و شويد،درس باشيد داشته آرامش او با دمـي آغـاز را خودكنـيم.بـسيار ا خوشحاليمزدرس اينكهعدالت طريقبه رامي…ادامه مطلب