పది ఆజ్ఞల ఆత్మ

క్రిందకు చూచుట,పైకి చూచుటమరియు పరిసరాలు చూచుట

యోహను యొక్క సూచన భాష

రాజనీతి ప్రవక్త

సువార్త పంట కొయుట

ఇరువధి ప్రశ్నలు మరియు సంఘములో నేను మొదట

అపోస్తలుల పని

అద్భుత పరావర్తము

సంబంధిత నీతి

మనకు బదులుగా శ్రమ

నాలుగు జయాలు మరియు మాలుగు ధర్మశాస్త్రాలు