వాక్యము, సాక్షము బోధించువాడు

దేవుడు మొదట

క్రీస్తులో జీవించుటకై మాదిరి

వ్యక్తులు పాలిభాగస్తులు మరియు తల్లిదండ్రులు

క్షమాపణ దీవెనకరము

విత్తనము, నేల మరియు కుమారులు

అన్నియు వింతలు,విచిత్రాలు

ప్రేమ సమస్తము కప్పును

దేవుని ధర్మశాస్త్రము మరియు మనుస్యుల జీవితాలు

పరిష్కార క్రమము మరియు వనరులు

ఎధిగే పిల్లలు