Bối Cảnh Của Bài Giảng Trên Núi 1

Bài giảng trên núi được xem là những lời dạy dỗ và huấn luyện thiết yếu của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ để họ có thể đi vào thế gian bằng sứ điệp của Ngài và trong năng quyền của Ngài. Trong bài học này, chúng ta học về bối cảnh của đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất và dễ hiểu sai nhất trong cả Kinh Thánh. Nhiều người đi theo Chúa Giê-xu vì cớ chứ…Hiển thị đầy đủ

Bối Cảnh Của Bài Giảng Trên Núi 2

Bài Giảng Trên Núi là một trong những điều dạy dỗ cốt yếu của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu giảng bài nầy trên một đỉnh núi ở Ga-li-lê khi Ngài thách thức những người tuyên xưng làm môn đồ Ngài đặt mình vào vị trí chiến lược giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nỗi đau của những người bị tổn thương trong thế gian. Ngài thách thức các môn đồ kết hợp với Ngài và trở thành kênh truyền dẫn tình yêu thương của Ngài. Ngài kết luận bài giảng bằng một lời kêu gọi hứa nguyện. Ngài bổ nhiệm 12 người trong số đó làm sứ đồ của Ngài, hay “những người được sai đi.” Những sứ đồ đó sống và chết vì Chúa Giê-xu.

Tôi Không Thể, Nhưng Chúa Có Thể

Chúa Giê-xu bắt đầu dạy các môn đồ Ngài tám thái độ – gọi là “những phước lành”, hay “những thái độ được ban phước”. Chúa Giê-xu hứa ban phước cho môn đồ có mỗi thái độ nầy. Tám thái độ được ban phước nầy mô tả sơ lược những niềm tin hay cách suy nghĩ ảnh hưởng đến hành vi của một môn đồ của Chúa Giê-xu. Nhờ đó, các môn đồ Ngài trở thành một phần giải pháp và câu trả lời của Đấng Christ cho mọi nỗi đau khổ trong thế gian. Phước lành thứ nhất là "Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!"

Chức Vụ An Ủi và Công Thức Để An Nghỉ

Các môn đồ phải học biết ý nghĩa của việc than khóc và trở nên nhu mì. Đôi khi tín hữu có quan điểm sai lạc cho rằng đức tin của họ yếu đuối nếu họ có dấu hiệu than khóc. Chúa muốn dùng sự than khóc của chúng ta để giúp chúng ta đặt ra câu hỏi đúng, tìm kiếm lời giải đáp của Ngài, và giúp nhận ơn phước Chúa ban. Kinh Thánh mô tả Môi-se là người khiêm hòa nhất từng sống trên thế gian. Sự nhu mì là sức mạnh được kiểm soát – tùng phục ý muốn của Thầy. Một môn đồ nhu mì phải kỷ luật chính mình sống dưới ách của Đức Chúa Cha.

Sự Công Bình Ngoại Lệ

Đói khát sự công bình là mong muốn biết điều gì đúng và làm điều gì đúng. Điều quý vị làm và cách quý vị hành động đều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy có một khuôn mẫu xuất hiện của các phước lành. Đó là sự xuất hiện từng đôi. Chúng ta than khóc trong khi học tập để có lòng khó khăn, và khi trở nên nhu mì, chúng ta sẽ đói khát sự công bình. Lời hứa kèm theo phước lành nầy là chúng ta sẽ được no đủ sự công bình mà chúng ta đói khát.

Những Ống Dẫn Tình Yêu, Chất Kích Thích Con Tim

"Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!" Từ ngữ "thương xót" nghĩa là "yêu thương vô điều kiện". Đây là loại tình yêu dành cho người khác mà các môn đồ phải có để trở nên kênh dẫn tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thương xót, động cơ của chúng ta thường bị nghi ngờ vì người ta khó mà hiểu được tình yêu vô điều kiện, đặc biệt là những người chưa từng nhận được loại tình yêu đó. Khi chúng ta yêu thương vô điều kiện, như Chúa yêu chúng ta, động cơ của chúng ta là trong sạch.

Chức Vụ Giảng Hoà

Phước lành thứ bảy (Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!) nhắc đến sứ mạng của những người đang là một phần trong giải pháp của Chúa. Nhân loại đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã được hòa thuận với Chúa - được đưa vào mối liên hệ đúng đắn với Ngài - lẽ đương nhiên là Chúa sẽ dùng chúng ta giúp người khác làm hòa lại với Ngài. Ngài cũng sẽ giúp chúng ta tìm được sự hòa thuận trong chính những mối liên hệ của chúng ta và dùng chúng ta để giúp người khác tìm được sự hòa thuận của chính họ.

Những Người Giảng Hoà Bị Bắt Bớ và

"Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!" Phước lành về người hòa giải được nối tiếp bởi phước lành về sự bắt bớ vì một lý do. Những người trở thành mục sư hòa giải thường gánh chịu những hậu quả đau đớn - ngay cả việc mất mạng sống - vì họ tự đồng nhất mình với Đức Chúa Giê-xu Christ. Môn đồ thật - người giống như Chúa Giê-xu, người có “thái độ tốt” - đương đầu với người ta bằng một tấm gương về những thái độ họ phải có và thường chịu tổn thương vì Chúa Giê-xu.

Phẩm Chất và Văn Hoá

Các Phước Lành là phần chủ yếu và trọng tâm Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu. Chúng mô tả một phẩm chất tin kính có thể thay đổi thế gian. Trong phần kế tiếp nầy, Chúa Giê-xu đưa ra lời bình luận và ứng dụng bài giảng của Ngài để dạy vai trò của các môn đồ Ngài là biến đổi nền văn hóa và xã hội họ đang sống. Khi các môn đồ có thái độ thái độ giống Đấng Christ được “ướp vào” người trong thế gian, họ như muối ướp vào thịt, ảnh hưởng của họ sẽ giữ cho thế gian khỏi sự bại hoại hoàn toàn. Họ trở thành một vật liệu có giá trị được Chúa Giê-xu sử dụng.

Muối và Ánh Sáng

Các môn đồ thật sẽ không thể giấu phẩm chất đó được và Chúa Giê-xu dùng nó để thay đổi nền văn hóa. Các môn đồ Ngài như một cái thành trên đồi hoặc như một ngọn nến trên giá đỡ. Các Cơ Đốc nhân là nguồn sự sáng duy nhất cho đoàn dân đang sống trong tối tăm. Nếu các môn đồ Ngài không làm trọn vai trò muối và ánh sáng của họ, thì không còn ai làm trọn vai trò đó được. Các môn đồ được sai phái vào thế gian như giải pháp của Chúa để chiếu sáng cho mọi người nhìn thấy.

Luật của Chúa và Cuộc Đời của Con Người

Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giê-xu mâu thuẫn với Cựu Ước, nhưng Ngài chỉ đương đầu với giáo huấn của các nhà lãnh đạo tôn giáo mà thôi. Ngài đang phán cùng các môn đồ Ngài: "Mọi điều ta dạy các ngươi đều có trong Lời Đức Chúa Trời, nhưng điều ta đang dạy các ngươi trực tiếp mâu thuẫn với điều các nhà lãnh đạo tôn giáo đã dạy các ngươi.” Rồi Ngài giải thích sự khác biệt giữa chữ viết của luật pháp và tinh thần của luật pháp Ngài dạy rằng Luật pháp phải mang tính nội tại, chứ không chỉ mang tính ngoại tại thôi.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu