હિબ્રૂ શબ્દ ખેસેદ તો હિબ્રૂ બાઇબલમાંનું ઈશ્વરનું એક સૌથી સામાન્ય વર્ણન છે, અને બીજી કોઈપણ ભાષામાં તેનો અનુવાદ કરવો લગભગ અશક્ય છે! પ્રેમ, વફાદારી અને ઉદારતાના વિચારોને જોડતા આ શબ્દનો અર્થ ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. આ અદભુત હિબ્રૂ શબ્દને અને કેવી રીતે તે ઈશ્વરના ચરિત્ર વિષેની આપણી સમજને આકાર આપે છે તેને તપાસવામાં અમારી સાથે જોડાઓ. #BibleProject #બાઈબલ #વફાદારપ્રેમ

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે