ویدیوی مرور ما بر اشعیا ۶۶-۴۰ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. اشعیا اعلام می‌کند که داوری خدا، اسرائیل را پاک خواهد کرد و قومش را برای ظهور پادشاه مسیحایی و اورشلیم جدید آماده خواهد کرد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #اشعیا