యేసు బోధల్లో కొండ మీద ప్రసంగం అనే దానిని పరిచయం చేస్తుండగా మాతో కలవమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మేం దాని ఉద్దేశిత నిర్మాణాన్ని, సందర్భాన్ని వివరించడానికి ఈ 10 వీడియోల సరణిని ప్రారంభిస్తున్నాం. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #కొండమీదప్రసంగం

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

తెలుగులో TWR360 కంటెంట్‌పై ఇమెయిల్ అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించండి.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు