Isabi ne Fyoni

Bushe utoni tupululuka shani kwabula ukupona? Bushe isabi ipema shani mumenshi kwabula ukunwina? Kutikeni kuli ichi ichipandwe pakusangav amasuko kuli aya amepusho.