CHEMBECHELO KWA WANGALI CHEMBECHELO

Sano kuti mjitichisye chinonyelo cha Mlunguchi nikuti soni mkole chisimichisyo chamti sano mkwete umi wangamala, mkwenela kupopela kwa Mlungu kutyochela pasi pa mtima wenu.