Phẩm Chất và Văn Hoá

Các Phước Lành là phần chủ yếu và trọng tâm Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu. Chúng mô tả một phẩm chất tin kính có thể thay đổi thế gian. Trong phần kế tiếp nầy, Chúa Giê-xu đưa ra lời bình luận và ứng dụng bài giảng của Ngài để dạy vai trò của các môn đồ Ngài là biến đổi nền văn hóa và xã hội họ đang sống. Khi các môn đồ có thái độ thái độ giống Đấng Christ được “ướp vào” người trong thế gian, họ như muối ướp vào thịt, ảnh hưởng của họ sẽ giữ cho thế gian khỏi sự bại hoại hoàn toàn. Họ trở thành một vật liệu có giá trị được Chúa Giê-xu sử dụng.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu