Muối và Ánh Sáng

Các môn đồ thật sẽ không thể giấu phẩm chất đó được và Chúa Giê-xu dùng nó để thay đổi nền văn hóa. Các môn đồ Ngài như một cái thành trên đồi hoặc như một ngọn nến trên giá đỡ. Các Cơ Đốc nhân là nguồn sự sáng duy nhất cho đoàn dân đang sống trong tối tăm. Nếu các môn đồ Ngài không làm trọn vai trò muối và ánh sáng của họ, thì không còn ai làm trọn vai trò đó được. Các môn đồ được sai phái vào thế gian như giải pháp của Chúa để chiếu sáng cho mọi người nhìn thấy.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu