Bối Cảnh Của Bài Giảng Trên Núi 2

Bài Giảng Trên Núi là một trong những điều dạy dỗ cốt yếu của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu giảng bài nầy trên một đỉnh núi ở Ga-li-lê khi Ngài thách thức những người tuyên xưng làm môn đồ Ngài đặt mình vào vị trí chiến lược giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nỗi đau của những người bị tổn thương trong thế gian. Ngài thách thức các môn đồ kết hợp với Ngài và trở thành kênh truyền dẫn tình yêu thương của Ngài. Ngài kết luận bài giảng bằng một lời kêu gọi hứa nguyện. Ngài bổ nhiệm 12 người trong số đó làm sứ đồ của Ngài, hay “những người được sai đi.” Những sứ đồ đó sống và chết vì Chúa Giê-xu.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu