ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?