خدای آفریننده

خلاصه

در این درس آموزه خدای آفریننده را بررسی می‌کنیم. همه چیز توسط خدا آفریده شده است و خود به خود تکامل نیافته است.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است