ایجاد و حفظ روابط عمیق

خلاصه

در این درس به اهمیت داشتن رابطه های عمیق در زندگی یک رهبر روحانی نگاه می کنیم و می بینیم که او چطور می تواند چنین رابطه هایی را ایجاد و حفظ کند.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است