جدائی، طلاع و ازدواج دوباره

خلاصه

در این درس بطور صریح یاد خواهیم گرفت که کتاب مقدس در رابطه با طلاق چه آموزش می دهد و چطور باید به افراد مطلقه کمک و راهنمایی ارائه کرد.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است