عطایای شبانی

خلاصه

در این درس می بینیم که چه عطایای روحانی به شبانان کلیسا داده شده تا از طریق آن بتوانند به یکدیگر و به دیگران بطور مؤثر خدمت کنند. این عطایا شامل کشیشی، تعلیم،‌ رهبری و مدیریت می شوند.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است