Kinatibok-an

(Iningles nga Bidyo) Aron ang masabtan kon sa unsang paagi gisangkap sa Dios si Pablo alang sa iyang pangalagad ngadto sa uban. Kini nga pagtulun-an makatabang sa mga partisipante nga makita, pinaagi sa Biblikanhong mga panig-ingnan, nga ang Dios mosangkap sab kanila alang sa pangalagad.