Kinatibok-an

(Iningles nga Bidyo) Ang katuyoan niini nga pagtulun-an mao aron sugdan ang pag-usisa sa pipila ka mga hiyas sa Dios, og kat-onan kon sa unsang paagi ginapadayag sa Dios Iyang kaugalingon kanato.