Betilehem

Ne nisɔn ka di k’a dɔn ko i bε ni an ye bi tun, walisa an ka se ka jεn ka Matigi ka kuma faamu, o kuma min ni dan si tε sɔrɔ a nafa la. Wa o kuma bε sɔrɔ Kitabu Senuma kɔnɔ. Bi an ka kɔlɔsi ni an ka miirili bεna ɲεsin kumakan min ma, o bε wele ko: BETILEHEM. Nin Nowεli in waati la, ne bε miiri ko i na Yesu Krisita tanu k’a dɔn ko i kisibaa ni i Matigi don. I ka da a la. A nana walisa ka ɲεnamaya banbali di i ma. I ka o kibaru duman tila ni mɔgɔ tɔw ye. O ye i Matigi Yesu Krisita bangeli ko ye, wa an bε a bangeli san kunbεn ɲεnajε kε k’a masɔrɔ ale de ye diɲε bεε ka Matigi ni a kisibaa ye.