Na

Ne nisɔndiyalen don bi tun ka i lasɔrɔ nin waati in kɔnɔ, ka Ala ka kuma kalan ni i ye, ka faamuli kε o kuma la. Ayiwa, an ka kalan bεna taali kε kumakan min na bi, o ye ko: NA. Na i ko nali. i ka Matigi Yesu Krisita lajε. I ka i ɲεw jɔ ale de la. I k’a dɔn ko Ala sεbε don, Ala min ni a ye a ni di Kaliwεrε gengenjiri la ; Ala min ni a kununa ka bɔ suw cεma, n’a yεlεnna sankolo la ; Ala min ni a bε kɔsegi ka na.