Kanuya

Ayiwa Yesu y’a fɔ Piyɛri ye ko – kuma wɛrɛ filɛ ni ye tun « ne ka sagaw kɔlɔsi » walama « janto ne ka sagaw la ». Fɔ cogo wɛrɛ la janto ne ka sagaw la ka o mara. Da a la ko kungowara dɔw tɛ i laminiw la. (ka bagan dɔ ta fanga tɛ min na k’a kɛ taamashyɛn ye) da a la ko i bɛ se ka o mara kungowaraw ma. O de kosɔn sagagɛnnaaw tun bɛ tasumaba mana sufɛ walisa ka u ka sagaw mara kungowaraw ma. Ni o kungowaraw tun ye tasuma manalen ye o tun bɛ boli.