Dumuni

Ani sani Matigi Yesu ka sa a ye o dumuni kɛ ni a ta kalandenw ye. O dumuni ni dumuni tɔw ma kɛ kelen ye sabu a ye fɛn kura don a la, o de kosɔn Yahutuw y’a wele ko Matigi ka dumuni. Sisan i hakili to a la ko sagaden joli tun seriserila bonda minw na ni mɛlɛkɛ tɛmɛnna o sow kunna : o ye Yahutuw ta paki ye. Wa, san o san Yahutuw tun bɛ o dumuni kɛ, Yesu ye o domuni kɛ ni a ka kalandenw ye sani a ka sa, ni kɔfɛ a nana ni fɛn kura ye, min ni fɔlɔ tɛ kelen ye.