Makɔnɔli

Tuma dɔ, fεn kelen bε yen min ka gεlεn dannabaa ma, o ye Matigi makɔnɔli ye. Verise kunkurun dɔ bε Dawuda ka Zaburu la, ne b’a fε i ka o lajε nin waati la. O ye Zaburu sura mugan ni naani ye, a verise duurunan. A sεbεnna yen ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » Ayiwa, i m’a dɔn ko nin ye kuma ba ye sa! “Ne bε i makɔnɔ don o don.”A ye layidu min ta a ka siya ye, a ma o layidu tiɲε don kelen. O la, i ka ɲagali, ka nisɔndiya k’a masɔrɔ Ala bε i fε. Wa a bεna i kunmabɔ. I dan ye dɔrɔn ka makɔnɔli kε. Hali ni a ka gεlε, o bεε la i ka muɲu. Hali ni kumada tε i fε tun, sεgεn bolo, o bεε la, i ka makɔnɔli kε. I ka a bolo minε. I ka a bolo minε kosεbε, a kana tila i la ani i k’a ɲini a fε ko a ka i dεmε. I k’a ɲini a fε ko a ka i barika bonya. Ka i dusu saalo ani ka a ka kanuya di i ma, ani jigiya. I ka Matigi makɔnɔ, wa o mana kε, don dɔ i n’a fɔ ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » i ko a sεbεnna o cogo min na Zaburuw 25: 5 la.