Jurumu

Anw mago bε kumakan min na bi, ka o kε an ka waajulu kun ye, o bε wele ko Jurumu. Gεlεya belebele min bε sɔrɔ Hadamaden kelen kelen bεε ka ɲεnamaya la, o ye jurumu ko ye. Ayiwa, sisan, ne dalen b’a la ko aw bεε b’a dɔn kosεbε fεn min ye Ala kanbilali ye. Wa tuma min ni i y’a daminε ka miiri Ala ka tɔn ko la, wala Ala ka sariya ko la; Ala ye fεn minnu fɔ ko an ka olu kε, ni i y’a daminε ka miiri olu la, yala i bε mun kε ? Tiɲε la, Hadamaden kelen kelen min bε dugukolo kan, an bεε kεra jurumutɔ ye. Anw ye jurumutɔw de ye, minnu bangera Hadamadenw cεma. Mɔgɔ si tε yen min dafalen don, min bε se ka denw sɔrɔ minnu dafalan don. K’a fɔ ko Hadamadenw bεε ye jurumutɔw ye, mɔgɔ si tε se ka o kuma sɔsɔ. O tiɲε bε kεnε kan. I ye jurumutɔ ye.