Yiriwali wala nafolo ko

Nkalon tigεlaw la, dɔw bε yen, olu bε wele ko ‘evangile de la prospérité”. O mɔgɔw ka kalan sirilen bε ko dannabaa ka kan ka kε waritigi ye. Olu ka kibaru duman sinsinlen don sɔrɔ ko de kan. Ka tiɲε fɔ, ni ne bε ‘jabaranin’ wala televisiyɔn lajεra, wala ni ne bε arajo lamεnna, ni ne ye o mɔgɔw ye u b’a la k’a fɔ ko « Ala b’a fε i ka kε nafolotigi’ ye I ka kan min faamu nin yɔrɔ la, o de ye nin ye ko Ala b’a fε ko i ka kε nafotigi ye ka kεɲε ni a ka layidu kuma ye.