Maloya

An ka dannaya bε bɔ Matigi Yesu de yɔrɔ, Krisita ka Kibaru Duman de la, nka a tε bɔ i yεrε de la. Waati dɔw la i bεna tɔɔrɔ sɔrɔ. Ne b’a dɔn ko mɔgɔw bε yen minnu banna Yesu la ani u bε siranna k’a masɔrɔ u bε u yεrε ɲininka ni yafa bεna kε u ma. Ayiwa, Piεrε kɔni y’i dalacε Yesu la ani yafa kεra a ma. Nka i ka kan ka jija i ka dannaya la Krisita ta fan fε. O mana kε, Ni Senu bεna i barika bonya ani a bεna se di i ma.