kiri

waajuli kèra kun min kan o ye kiri ani diminya ko ye Mɔgɔ dɔw bε yen minnu ka baara bεε bεnna koniyali ani ta juru sara ma. Ka mɔnε bɔ, o ma kε Ala sago ye. A ka di Ala ye fana ka jurumuw yafa. Hali n’a sɔrɔ i ye kojugu ba dɔw de kε i ka ɲεnamaya la, yεlεmani tuma sera. I ka kan ka nimisa i ka jurumuw la. N’a fɔra ka nimisa i ka jurumuw la, o kɔrɔ ye ko i ka kan ka i ka baara juguw dabila, ka sira kura bɔ, ka i jogo yεlεma. Ala b’a fε ka yafa i ka jurumuw ma, hali minnu ka bon ka tεmεn. O de ye an ka kalan in kun ye. A ma kε jagoya ye ko i ka taa jahanama la. A ma fɔ ko waajibi don fo Ala ka jalaki ka ben i kan. Dɔnbaliya kosɔn, i bε se ka jurumu kε k’a ɲεsin i ka ga ma, ani k’a ɲεsin sigiɲɔgɔnw ani dannabaaw ma.