Sira cètigè kogo

Sira cεtigε kogow bε yen k’a masɔrɔ an bε nin diɲε min kɔnɔ, faratikow ka ca, kasaraw ka ca ani ɲɔgɔn juguyaw ka ca. Wa Hadamadenw bε ɲɔgɔn jogin, u bε ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don. O de kosɔn cεtigε kogow sigira, ni olu kεra sariyaw de ye minnu bε dan sigi i ka kεwalew la. Tuma caman i bε jɔɔrɔ ni i yεrε ye, cogo min b’a to i bε se ka lakanda, ka kisi ka bɔ binkanikεlaw tɔɔrɔ ma, ka tanga ka bɔ gεlεya wala bana ma nka i tε janto i yεrε la ni ta fan fε, fo farikolo dama. Tiɲε la, o ye hakilitanya de ye, Hadamaden bε o min kε k’a masɔrɔ a ye jurumutɔ, k’a masɔrɔ Hadamaden binna. I bε i barika bεε don i yεrε farikolo tangali kosɔn, ka i fari lakisi ka bɔ tɔɔrɔko bεε ma, nka i tε o ɲɔgɔn kε ka i ni lakanda, ka i ni lasabati.