Keleya

Ne teri, ne balema kε ni ne balema muso ne b’i fo an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la. A diyara ne ye i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna . . .