Ka filεli kε

I ɲuman nana bi ka kuma ka jεmunkan wεrε lamεnni la. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye nin ye: « ka yeli kε. » Dɔgɔkun tεmεlen ka kalan na, ne tun y'a fɔ ko bi ka kuma ka baarada daminε na a san 35 ye ɲi nε ye ani ko ne bε Ala fo ka barika a . . .